cal
ساعت

رفع مشکل نم تراس

عمده ترین مشکل نم و رطوبت در تراس ها اجرای ضعیف بندکشی ها و یا تخریب ایزوگام در گذر زمان است.
بندکشی ها در اثر شستشوی مداوم و یا تاثیرات محیطی ودمایی دچارتخریب می‌شوند و شرایط برای نفوذ آب وایجاد ونم ورطوبت فراهم می‌شود. برای حل این مشکل می توانید از محصول نانو بندکشی کالیمورا استفاده کنید این محصول نیاز به تخریب ندارد.
ابتدا بندها را با سنگ فرز تخریب کرده و سپس پس با استفاده از یک دمنده یا جاروبرقی یا پمپ باد بند ها را کامل تخلیه می کنیم و با استفاده ازسیمان سفید و محصول نانو بندکشی کالیمورا دوغاب روان درست کرده و شروع به ترمیم بندها می کنیم.
محصول نانو بندکشی کالیمورا به دلیل داشتن پلیمر و نانوذرات در برابر استفاده شوینده ها  و عوامل محیطی و دمایی مقاوم هستند.