cal
ساعت

عايق كاري نما آجر نسوز

بر روی یک قالب آجر نما مقداری از محصولات نانو عایق را طی دو مرحله با بازه زمانی لازم برای خشک شدن که تقریبا نیم ساعت است میزنیم بعد از اینکه خشک شد با یک قطره چکان بر روی قسمت هایی که با نانو نمایی پوشش داده شده آب میریزیم میبینید تا آب را جذب نمیکند اما در قسمت هایی که با محصول نانو پوشش داده نشده وقتی قطره های آب را میریزیم به راحتی جذب می شوند.
مواد نانو به صورت جذبی و نفوذی کار آب بندی و عایق کاری را انجام می دهد و جهت فرچه زنی مهم نیست مهم این است که خوب مواد نانو را به همه جا پوشش دهیم.
عایق کاری نمای آجری با این روش باعث می شود که سازه در برابر uv و رنگ پریدگی مقاوم باشد و باعث ماندگاری بالا می شودو از شوره زدگی وایجاد لک جلو گیری میکند.