cal
ساعت

عايق كاري سطوح سفالي

ظروف سفالی را از خاک رس می سازند زیرا در برابر نفوذ  آب مقاوم هستند ساختار مولکولی خاک رس  به صورت پولکی است که در برابر آب متورم می شود. اگر  رطوبت به بیرون زده شود با توجه به قانون مویینگی  نفوذ نم و رطوبت بیشتر می‌شود و همه جا را درگیر میکند. درون یک ظرف سفالی راکه آب بندی نشده است مقداری آب میریزیم می بینید که با گذر زمان از داخل کوزه نم و رطوبت به بالا می آید پس از چند دقیقه این نم و رطوبت در بیرون از کوزه نیز دیده می‌شود به تدریج با توجه به قانون مویینگی همه مولکول ها درگیر شده و این نم رطوبت بیشتر و بیشتر می‌شود.
آب کوزه را خالی می کنیم و صبر می کنیم تا خشک شود و بعد از محصول نانو نمایی استفاده می‌کنیم.
طی دو مرحله محصول نانو نمایی را بر روی کوزه میزنیم همونطور که میبینید زیاد زدن محصول نانو دال  برکیفیت کار نیست بلکه مهم این است که خوب سطح را با محصول نانو پوشش دهیم. بعد از اینکه خشک شد مقداری آب داخل کوزه می ریزیم می بینید که رطوبت از قسمت هایی که با نانو پوشش داده شده دیده نمی شود اما در قسمت هایی که با  نانو پوشش داده نشده دیده می شود.