cal
ساعت

نماي ساختمان يعني چي

نمای ساختمان حکم هویت و شخصیت بنا را دارد و اولین قسمتی است که بیننده با آن برخورد می کند. هنگام برخورد با بنای ساختمان متوجه می‌شویم ساختمان چند سال قدمت دارد و یا شکل معماری آن به چگونه  است و یا شخصیت افرادی که در داخل ساختمان سکونت دارند به چه شکل است.
نمای ساختمان حکم پوست بدن را دارد همانطور که پوست خود را در برابر اشعه های مختلف و عوامل محیطی و شیمیایی و غیره حفظ می‌کنیم باید نمای ساختمان را هم در برابر همه عواملی که باعث تخریب آن می شود  را حفظ کنیم زیرا با این کار ازایجاد هزینه های زیاد  جلوگیری می‌کنیم.
برای مثال باران های اسیدی باعث خوردگی نمای ساختمان و باران های معمولی باعث ایجاد شوره و لکه روی نمای ساختمان می شوند. جذب آب توسط مصالح ساختمانی از دیگر عوامل تخریب نمای ساختمان است و همچنین اشعه یووی باعث کمرنگ شدن نمای ساختمان میشود.
وقتی نمای ساختمان دچار تخریب شود  حالت شیک بودن خود را از دست بدهد و از نظر روانی بر روی روحیه افراد تاثیر می‌گذارد