cal
ساعت

نکات مهم آببندی

نکات مهم در مورد نماهای ساختمانی که باید به آنها توجه شود
آب بندی که روی سطح متریال استفاده میشود با نانو نمایی انجام میشود و اگر جاذب آب نباشد مثل سنگ نیازی ندارد که از نانو استفاده شود
ترمیم وچک کردن بندکشی ها: در صورتی که بندکشی ها معیوب باشد حتماً از محصول نانواستفاده میکنیم
محل اتصال پنجره ها به نما: به دلیل وجود شکاف محل اتصال می توانیم از درزگیر پلیمری کالیمورا استفاده کنیم زیرا مقاومت دمایی بالایی دارند