ساعت
 
نحوه ساخت و عایق کاری  مخازن و استخر های بتنی آب:
 
ساخت استخرها و مخازن بتنی آب مستلزم رعایت نکات فنی و اجرایی دقیقی می باشد. عدم رعایت این نکات تاثیرات منفی در ایستایی و مقاومت سازه می گذارد و نهایتا منجر به ایجاد نشتی و عدم آب بندی صددرصد مخازن و استخرهای ذخیره آب می شود.

شبکه میلگرد گذاری استخر از نظر ظاهر باید به صورت یک سبدد بافته شده و یکپارچه باشد.میلگرده های گذاشته شده در کف باید امتداد پیدا کند و در ادامه به میلگردهای بدنه متصل شود.
در کنج استخر ها و در محل اتصال دو بدنه به یکدیگر میلگردهای عرضی باید به صورت یک کمربند میلگردهای بدنه را به یکدیگر متصل کند و از قطع شدن میلگردهای عرضی در محل کنج ها جلوگیری شود.


 
 
 
نحوه میلگرد گذاری جهت ایجاد یک ساختار یکپارچه و مستحکم

 

 
 
میلگرد گذاری کف استخر و بتن ریزی:


 


 


میلگرد گذاری بدنه در امتداد میلگردهای خارج شده از کف:

 


قالب بندی و مهار قالب ها جهت بتن ریزی بدنه:

 

 

جزییات اجرا در ساخت استخرها شامل موارد زیر می باشد:

1- تقویت میلگردها در قسمت های پر فشار استخر شامل کنج ها


 


2- ویبره مناسب و جلوگیری از ایجاد نقاط کرمو و پوک

 انجام اقدامات بالا تاثیر مستقیمی در ایستایی و مقاومت سازه دارد. استخرها و مخازن بتنی در صورتی قابلیت نگهداری و ذخیره آب را دارا می باشد که هیچ گونه نشست و شکستی در سازه بوجود نیاید.
جهت آشنایی با نحوه عایق کاری مخازن بتنی آب بدون استفاده از ایزوگام و قیر با استفاده از مواد نانو به لینک زیر مراجعه فرمایید.https://kalimoura.com/fa/news23.aspx